RiJo Logistics, gevestigd aan Lopikerplein 2a, 2871 AN Schoonhoven (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform de AVG.

Contactgegevens:
www.rijologistics.nl
Lopikerplein 2a
2871 AN Schoonhoven (NL)
+31 (0)182 35 1412

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf indien u namens een bedrijf optreedt.
 • Uw voor- en achternaam.
 • Het telefoonnummer dat u opgeeft aan ons.
 • Uw e-mailadres.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website waaronder welke internetbrowser en welk type apparaat u gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, gelet op onze diensten verwachten wij dergelijke bezoekers niet. Van mensen jonger dan 16 jaar verwachten wij dat ze toestemming hebben van ouders of voogd, we kunnen dat echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via supervisor@rijologistics.nl, dan verwijderen wij deze informatie op eerste verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om vervoerders de opdracht uit te laten voeren.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om onze site en dienstverlening te verbeteren en waar mogelijk het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen zoals het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die persoonlijke gevolgen hebben op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming brengen wij uw gedrag op onze website niet op deze manier in kaart. Meer hierover onder het hoofdstuk ‘cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten, 7 jaar in verband met de dit wettelijk verplicht voor onze administratie.
 • Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren, tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn.
 • Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat u zich uitschrijft.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren.
 • Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

RiJo Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant, de websitebouwer, onze mailprovider (in ons geval is dit. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij afspraken over de verwerking om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computer-bestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar supervisor@rijologistics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via supervisor@rijologistics.nl

Log in Registreer